Sadarbības partneriem

ERGO pastāvīgi meklē jaunus un kvalificētus piegādātājus, kas arī piešķir lielu nozīmi ilgtermiņa attiecībām, kuru pamatā ir partnerība.

Iepirkuma principi
ERGO ir daļa no globālas grupas, tāpēc ERGO iepērk daudz dažādu preču un pakalpojumu visā pasaulē. Mēs veicam iepirkumus, pamatojoties uz labāko kopējo vērtību, t. i., kvalitātes, laika un izmaksu ziņā, un vienmēr ievērojam atbilstības principus. Tādējādi mēs palīdzam sniegt nozīmīgu un ilgtspējīgu ieguldījumu ERGO panākumos.

Visās vietās un visā vērtību ķēdē augsta atbildības sajūta pret uzņēmumu ir mūsu iepirkuma darbību kritērijs. Vides un sociālajiem aspektiem, kā arī korporatīvās pārvaldības aspektiem (ESG: Environment, Social and Governance) mums ir izšķiroša nozīme. Tāpēc arī prasām, lai mūsu piegādātāji būtu atbildīgi par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi.

Ilgtspēja un pārredzamība vērtību ķēdē ir tikpat svarīgi veiksmīgai sadarbībai ar mums kā cena vai kvalitāte. Šie principi attiecas uz visām uzņēmējdarbības struktūrvienībām, kā arī mūsu mātesuzņēmumiem ERGO Group AG un MunichRe.

Turklāt, lai kļūtu par mūsu piegādātāju/sadarbības partneri, kā pirmais solis, lai jūs uzskatītu par potenciālo piegādātāju, ir nepieciešama arī atbilstība Piegādātāju rīcības kodeksam un līdz ar to ANO Globālā līguma kustības principiem.

Atbilstība tiek nodrošināta, parakstot Korporatīvās atbildības vienošanos, kas ir obligāta visiem mūsu partneriem un piegādātājiem: