Pirmslīguma informācija

Saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm saistošo normatīvo aktu, tai skaitā Vispārīgās datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation jeb GDPR) un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (Insurance Distribution Directive jeb IDD), prasībām mums kā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina klientiem iespēja iepazīties ar konkrētiem klientiem saistošiem dokumentiem.

Aicinām Jūs iepazīties ar šādiem dokumentiem:

  1. Apdrošināšanas produktu noteikumiem
  2. Apdrošināšanas līguma likums
  3. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu
  4. Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību ERGO uzņēmumos
  5. ERGO uzņēmumu Privātuma politiku

Vienlaikus sniedzam arī apdrošināšanas terminu: pašrisks, zemapdrošināšana un virsapdrošināšana skaidrojumus.

Kas ir pašrisks?
Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikts zaudējuma apmērs, ko katrā apdrošināšanas gadījumā uzņemas Apdrošinājuma ņēmējs un kas tiek atskaitīts no Apdrošinātajiem zaudējumiem.
Pašrisks ir naudas summa, par kādu tiks samazināta atlīdzība katrā zaudējuma gadījumā.
Pašrisks ir naudas summa, kas tiks ieturēta no izmaksājamās atlīdzības katrā zaudējuma gadījumā.
Pašrisks ir naudas summa, līdz kādai netiek maksāta atlīdzība.

Piemērs: ja apdrošinātajā objektā (dzīvoklī, privātmājā) ir plīsuši cauruļvadi un kopējo remontdarbu apmērs sastāda 1000 EUR, savukārt polisē norādīts pašrisks 70 EUR, tad Apdrošinātājs no kopējā zaudējuma apmēra 1000 EUR atņems 70 EUR, ko sedz pats klients, un Apdrošinātājs izmaksās 930 EUR.

Kas ir zemapdrošināšana?
Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā proporciju, kāda veidojas starp apdrošinājuma summu un atjaunošanas vērtību. Objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs apdrošinājuma summu.

Zemapdrošināšana ir gadījums, kad objekta apdrošinājuma summa ir mazāka par objekta atjaunošanai nepieciešamo naudas summu. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā proporciju, kāda veidojas starp apdrošinājuma summu un atjaunošanas vērtību. Objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs apdrošinājuma summu.

Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa nav pietiekami liela, lai atjaunotu objektu tādā līmenī, kāds tas bija pirms apdrošināšanas gadījuma. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā proporciju, kāda veidojas starp apdrošinājuma summu un atjaunošanas vērtību. Objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs apdrošinājuma summu.

Zemapdrošināšana ir gadījums, kad ar polisē norādīto apdrošinājuma summu nepietiek, lai atjaunotu objektu tādā līmenī, kāds tas bija pirms apdrošināšanas gadījuma. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā proporciju, kāda veidojas starp apdrošinājuma summu un atjaunošanas vērtību. Objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs apdrošinājuma summu.

Zemapdrošināšana ir gadījums, kad reālās izmaksas, lai ēku atjaunotu, ir lielākas par polisē norādīto apdrošinājuma summu. Lai veiktu atlīdzību, tiek aprēķināts summu starpības koeficients, par kuru tiek samazināta katra atlīdzība.

Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošināmā objekta vērtība ir zemāka par summu, kāda nepieciešama, lai to atjaunotu.

Zemapdrošināšana  iestājas brīdī, ja polisē ir norādīta mazāka apdrošinājuma summa nekā tā ir reāli.

Piemērs: nekustamā īpašuma pilna atjaunošanas vērtība ir 50 000 EUR, bet apdrošināšanas polisē norādīta apdrošinājuma summa 25 000 EUR. Zaudējuma gadījumā, ja, piemēram, plīsīs cauruļvadi un kopējo remontdarbu apmērs sastādīs 1000 EUR, tad izmaksājamā atlīdzība tiks aprēķināta tādā proporcijā, kādā proporcijā būs norādīta apdrošinājuma summa pret reālo atjaunošanas vērtību. Šajā gadījumā zemapdrošināšana sastāda 50% un atlīdzināmais zaudējums būs 500 EUR, no kura tiks atņemts vēl pašrisks.

Kas ir virsapdrošināšana?
Virsapdrošināšana ir gadījums, kad objekta apdrošinājuma summa ir lielāka par objekta atjaunošanai nepieciešamo naudas summu. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs nepārsniegs zaudējuma novēršanai nepieciešamo naudas apmēru, bet objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs objekta atjaunošanai nepieciešamo naudas summu.

Virsapdrošināšana ir gadījums, kad objekta apdrošinājuma summa pārsniedz naudas apmēru, kas nepieciešams objekta atjaunošanai. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs nepārsniegs zaudējuma novēršanai nepieciešamo naudas apmēru, bet objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs objekta atjaunošanai nepieciešamo naudas summu.

Virsapdrošināšana ir gadījums, kad objekta apdrošinājuma summa pārsniedz tā vērtību. Iestājoties zaudējumam, atlīdzības apmērs nepārsniegs zaudējuma novēršanai nepieciešamo naudas apmēru, bet objekta pilnas bojāejas gadījumā atlīdzība nepārsniegs objekta atjaunošanai nepieciešamo naudas summu.

Virsapdrošināšana ir gadījums, kad reālās izmaksas, lai ēku atjaunotu, ir lielākas par polisē norādīto apdrošinājuma summu.
Virsapdrošināšana nozīmē, ka apdrošināšanas polisē ir norādīta lielāka apdrošinājuma summa jeb apdrošinātā objekta vērtība, nekā tā ir realitātē.

Virsapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošināmā objekta vērtība ir lielāka nekā nepieciešamā summa, lai to atjaunotu.