Kandidātu personas datu apstrāde

ERGO kandidātu personas datu apstrādes politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā ERGO kandidātam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

ERGO rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Privātuma politiku un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat savus personas datus. Galvenokārt, Jūsu datus ERGO iegūst no Jums, kad Jūs iesniedzat Jūsu CV, pieteikuma vēstuli un citus dokumentus, atsaucoties uz ERGO sludinājumu.  Jūsu datus mēs varam iegūt arī no citiem personāla atlases uzņēmumiem, citām organizācijām, kas sniedz darba meklēšanas un atlases pakalpojumus, sociālajiem tīkliem (piemēram, LinkedIn) vai atsauksmju sniedzējiem, ko esat norādījis ERGO personāla atlases procesa ietvaros.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis:

 1. ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.10017013, juridiskā adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar Nr.40103599913, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV–1013 un/vai
 2. ERGO Life Insurance SE, reģistrēta Lietuvas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 110707135, juridiskā adrese: Geležinio Vilko g.6A, Viļņā, LT-03507, Lietuvā, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar Nr. 40103336441, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV–1013 (turpmāk tekstā – ERGO).

ERGO kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: personasdati@ergo.lv, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai, vēršoties ERGO juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi ERGO datu aizsardzības speciālistam. ERGO uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija, tomēr jebkurā gadījumā aicinām vispirms ar savu lūgumu vērsties pie mums.

Kādam nolūkam un ar kādu tiesisko pamatojumu personas dati tiek apstrādāti?

Elektroniskā veidā iesniegtos un citos veidos pieteikuma izskatīšanas procesā iesniegtos datus (piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, profesionālos datus) ERGO apstrādā Jūsu identificēšanai, Jūsu kandidatūras atbilstības norādītajam amatam izvērtēšanai un darba tiesisko attiecību nodibināšanai. Šādi personas dati galvenokārt tiek apstrādāti, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, noslēgtu darba līgumu un pamatojoties uz ERGO leģitīmajām interesēm.
Ar Jūsu piekrišanu, ERGO ir tiesības arī turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus, lai varētu ar Jums sazināties saistībā ar citiem iespējamiem vakantajiem amatiem, kas atbilst Jūsu profesionālajai kompetencei. Ar Jūsu piekrišanu, ERGO ir tiesības arī turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus, ja Jūsu pieteikums šobrīd nav attiecināms uz kādu konkrētu vakanto amatu, bet Jūs vēlaties, lai ERGO saglabā Jūsu datus savās datubāzēs, lai piedalītos turpmākos konkursos uz amatiem, kas atbilst Jūsu profesionālajai kompetencei.
Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ERGO atsevišķos gadījumos var apstrādāt Jūsu datus par sodāmību, lai novērtētu Jūsu piemērotību piedāvātajam amatam. Dati par sodāmību tiek iegūti un apstrādāti tikai tad, ja tas ir nepieciešams konkrētā amata pienākumu izpildei un tas ir atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Iesniedzot pieteikumu vakantajam amatam, lūdzam nenorādīt sensitīvus personas datus (piemēram, ziņas par Jūsu etnisko izcelsmi vai veselības stāvokli) un citus datus, kas nav nepieciešami, lai izvērtētu Jūsu atbilstību ERGO piedāvātajam amatam.

Kam ERGO nodod Jūsu datus?

ERGO nodrošina personas datu konfidencialitāti. Piekļuve Jūsu personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Tomēr pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, saskaņā ar ERGO leģitīmo interesi ERGO vai likumā vai līgumā noteiktos gadījumos var sniegt informāciju šādām personām:

 • ERGO Grupas uzņēmumiem un/vai filiālēm;
 • personām, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu ERGO (piemēram, pasta un kurjera pakalpojumu sniedzējiem);
 • tiesībsargājošām vai uzraudzības iestādēm (piemēram, tiesām);
 • dažādiem reģistriem (piemēram, Sodu reģistram, Maksātnespējas reģistram);
 • citiem saņēmējiem (piemēram, ERGO pilnvarotajiem apstrādātājiem).

Vai ERGO pārsūta Jūsu datus uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības?

Jūsu personas dati pamatā tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Ja ERGO pārsūtīs Jūsu datus pakalpojuma sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, tas notiks saskaņā ar Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

Cik ilgi ERGO saglabā Jūsu datus?

ERGO apstrādā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu ERGO Privātuma politikā noteiktos personas datu apstrādes nolūkus.
Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ievērojot normatīvo aktu prasības (piemēram, likumi, kuros ietverti noilguma termiņi vai kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, apdrošināšanas izplatīšanu u.c.), kā arī ERGO leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību.
Piemēram, Jūsu iesniegtie un atlases procesā iegūtie dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Jūsu kandidatūras izvērtēšanai konkrētajam amatam. Ja Jūs sniedzat piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei citiem vakantajiem amatiem, ERGO saglabās Jūsu sniegtos datus 12 (divpadsmit) mēnešus no Jūsu piekrišanas saņemšanas.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

 • jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma. Piekrišanu ir iespējams atsaukt, iesniedzot vai nosūtot paziņojumu uz pasta adresi vai e-pastu personals@ergo.lv;
 • saņemt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;
 • pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;
 • lūgt ERGO dzēst savus personas datus;
 • ERGO nodrošina Jūsu personas datu dzēšanu pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, tad, ka datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu un Jūs to atsaucat). Taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, ko lūdzat dzēst, ERGO apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi;
 • saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis ERGO, kas attiecas konkrēti uz Jums un kuru apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai Jūsu noslēgtā līguma izpilde (tiesības uz datu pārnesamību).

Privātuma politikas pārskatīšana

ERGO regulāri pārskatīs un atjaunos šo politiku. Aktuālo versiju ERGO publicē mājaslapā www.ergo.lv. Aktuālā versija izstrādāta 20.03.2020.

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.