Vide

Klimata pārmaiņas
Klimata pārmaiņām jau tagad ir būtiska ietekme uz apdrošināšanas biznesu. ERGO Latvijā ir daļa no ERGO Grupas vides vadības sistēmas, kuras ietvaros jau kopš 2015. gada tiek realizēta videi draudzīga prakse. Ik gadu mēs apkopojam dažādus datus par potenciālo kaitējumu vai tā iespējamo samazinājumu videi un sniedzam tos ERGO Grupai, kas tos analizē ERGO Grupas ietvaros. Ambition 2025 programmas ietvaros mēs esam definējuši sekojošus vides un klimata aizsardzības mērķus:

  •  -29% SEG emisiju samazinājums finansēto aktīvu jomā;
  • -35% SEG emisiju samazinājums apdrošināšanas jomā;
  • -12% SEG emisiju samazinājums uz vienu pilnas slodzes darbinieku pašu operacionālajā darbībā. 

ERGO Latvijā sniedz gan tiešu, gan netiešu atbalstu izvirzīto grupas mērķu sasniegšanā un 2023.gada beigās mērķa izpildes ir sasniegta visās Ambition 2025 programmas kategorijās. ERGO turpina aktīvu darbu pie mērķa rādītāju uzlabošanas, kā arī aktīvi strādā pie nākamās piecgades programmas klimata pārmaiņu mērķiem.

Klimata pārmaiņu ietekmes pārvaldība
Klimata pārmaiņu ietekmes pārvaldība ir mūsu apņemšanās pamatā, sadarbībā ar citiem ERGO grupas uzņēmumiem identificējot ar klimata pārmaiņām saistītos riskus, uzraugot, novērtējot un integrējot tos kopējā grupas riska pārvaldības sistēmā. Šajā nolūkā mēs veicam fizisko un pārejas risku scenāriju analīzi, lai sniegtu pirmo norādi par to, ko dažādi klimata pārmaiņu scenāriji līdz 2050. gadam varētu nozīmēt apdrošināšanas biznesam un aktīviem. Mēs pamatojam savu analīzi uz trim konkrētiem Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla (NGFS) scenārijiem: 

  • Organizēts un sakārtots neto nulles scenārijs 2050. gadam — Parīzes temperatūras mērķis tiek sasniegts, vienmērīgi pārejot no šodienas uz 2050. gadu (67% iespēja ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C līdz šī gadsimta beigām);
  • nesakārtots un novēlots pārejas scenārijs – nepieciešamā darbība tiek atlikta uz kādu laiku un tad mērķis tiek sasniegts, pēkšņi īstenojot ļoti stingrus pasākumus.
  • “Siltumnīcas pasaules” scenārijs – globālā sabiedrība nepiekrīt efektīviem klimata pārmaiņu pasākumiem, kas rezultējas augstas temperatūras scenārijā, kurā emisijas turpina pieaugt visu 21.gadsimtu.

Balstoties uz šiem scenārijiem, kā arī papildinot izstrādātās metodoloģijas ar Latvijas pieejamo datu apjomu, tiek nepārtraukti pilnveidota arī ERGO Latvija turpmāko klimata aktivitāšu pārvaldības stratēģija. 

Vides pārvaldības sistēma
ERGO Latvija ir noteikusi sistemātisku un verificētu pieeju savām vides pārvaldības aktivitātēm. Kopš 2023.gada ERGO Latvijas filiālēm ir piešķirts ISO14001:2015 vides pārvaldības sistēmas standarta sertifikāts un kopš 2024.gada ERGO veiktie SEG emisiju aprēķini tiek verificēti atbilstoši ISO14064-1:2018 standarta prasībām. 


Vides pārvaldības sistēmas ietvaros mēs turpinām darbu pie nepārtrauktiem uzlabojumiem SEG emisiju samazināšanas jomā, kā arī pakāpeniski integrējam ESG prasību aspektus visā vērtību radīšanas ķēdē.