Ilgtspējas stratēģija un mērķi

ERGO Latvijas uzņēmumu ilgtspējas mērķi un stratēģija tiešā mērā ir saistīti ar kopējiem Munich RE un ERGO Grupas stratēģiskajiem mērķiem, tai pašā laikā ņemot vērā vietējos vides, sociālos un pārvaldības (ESG) aspektus un riskus, kā arī ERGO Latvijas uzņēmumu darbības specifiku un potenciālās ilgtspējas ietekmes jomas. 
Mūsu ilgtermiņa stratēģija (periods līdz 2050.gadam) balstās uz šādiem trim galvenajiem elementiem:

 • dekarbonizācijas mērķi
 • klimata risku pārvaldība
 • inovatīvu riska pārvaldības risinājumu attīstība, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu tās negatīvo ietekmi.

ERGO Latvijā ir apņēmies līdz 2030.gadam sasniegt oglekļa neitrālu darbību, pilnībā kompensējot uzņēmuma biznesa aktivitāšu radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, kā arī nodrošināt operacionālo atbalstu grupas definētajai stratēģijai par “Neto nulles” (Net zero) emisiju sasniegšanu 2050.gadā. 
ERGO vidēja termiņa stratēģija ir definēta un tiek ieviesta dzīvē “Ambition 2025” programmas ietvaros. Mēs fokusējam savas aktivitātes sekojošos ar ESG būtiskuma jomām saistītos stratēģiskos darbības virzienos:

 • Atbildīga korporatīvā pārvaldība
  Mūsu korporatīvā pārvaldība ir balstīta uz ētisku un tiesisku rīcību
 • Ilgtspējīga pieeja uzņēmējdarbībai ERGO savas pamatdarbības ietvaros aktīvi izvērtē ESG (vides, sociālo un pārvaldības) faktoru un risku ietekmi visā vērtību radīšanas ķēdē, nepārtraukti strādājot pie turpmākās darbības uzlabojumiem.
 • Vides un klimata aizsardzība
   Ambition 2025 ietvaros ir definēta vides un klimata aizsardzības stratēģija apdrošināšanas saistību, ieguldījumu sektoriem, ka arī mūsu pašu operacionālās darbības SEG mērķa rezultātiem.
 • Darbinieki
  ERGO definē augstu prioritāti atbildīgai un cieņpilnai attieksmei pret mūsu darbiniekiem. Mēs radām apstākļus, lai veicinātu darbinieku personīgo un profesionālo izaugsmi, kā arī veidojam darba vidi, kas atbalsta dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu.
 • Sabiedrība
  Mēs atbalstām sadarbības partneru un sabiedrības iniciatīvas un projektus, kuru mērķis ir veicināt sociālo vienlīdzību un solidaritāti.

ERGO Latvijas saistošās vidējās stratēģijas jomu aktivitātes ir izvērstāk raksturotas atbilstošajās ilgtspējas sadaļās.

Sadarbības ar partneriem pamatprincipi ir aplūkojami ERGO mājas lapas sadaļā “Sadarbības partneriem