Īpašumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikums

Vispārējie jautājumi

Rezultāts

Ziņas par apdrošināšanas gadījumu

:


Ziņas par apdrošināto

Atlikušo simbolu skaits   270 / 270

Kontaktpersona

Lūdzu apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt

Pieteikuma iesniedzējs

Apliecinu, ka šeit sniegtās ziņas ir patiesas un piekrītu, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā var tikt atteikta vai samazināta apdrošināšanas atlīdzība, kā arī atļauju ERGO Insurance SE Latvijas filiālei, kā datu sistēmas pārzinim un personas datu operatoram, apstrādāt manus personas datus un personas identifikācijas kodus ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likumu un citiem LR normatīviem aktiem.