Loterijas noteikumi

Loterijas atļaujas nr.: 6595

Loterijas “ERGO dubultOCTA” noteikumi

 1. Vispārīgi noteikumi
  1. Preču izplatītājs un loterijas organizētājs ir ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs ir 40103599913, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija. (Turpmāk tekstā ERGO)
  2. Loterijas norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija.
  3. Loterijas norises sākuma datums ir 14.12.2020., loterijas norises beigu datums ir 02.02.2021.
  4. Loterijas dalībnieki ir personas (apdrošinājuma ņēmēji), kuras iegādājušās ERGO dubultOCTA laika periodā no 14.12.2020 līdz 31.01.2021, un saskaņā ar šiem noteikumiem ir piekritušas dalībai loterijā.
    
 2. Laimestu fonds
  1. 49 (četrdesmit deviņas) SIA "Circle K Latvia" dāvanu kartes, katra 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uz katras dienas laimestu pretendē tikai tie Loterijas dalībnieki, kuri iegādājušies ERGO dubultOCTA un piedalās Loterijā saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu attiecīgajā kādā šo noteikumu 5.4. punkta apakšpunktos minētajām loterijas nedēļām.
  2. Kopējais balvu fonds 2450,00 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit eiro, 00 centi).
    
 3. Piedalīšanās noteikumi
  1. Loterijā var piedalīties ikviena persona, kura ERGO biroju tīklā, zvanu centrā zvanot uz 1887 vai pie ERGO sadarbības partneriem iegādājusies ERGO dubultOCTA polisi uz 12 mēnešiem.
  2. Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņš par savu vēlmi informē pārdevēju vai, ja ERGO dubultOCTA tiek iegādāta internetā, klients nosūta e-pasta vēstuli uz atteikums@ergo.lv ar tematu “ERGO dubultOCTA loterija”.
  3. Loterijas dalībnieki ir informēti, ka piedaloties loterijā laimesta iegūšanas gadījumā, loterijā laimējušās personas dati (iegādātās apdrošināšanas polises numurs) saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu tiks izmantoti loterijas laimētāju izziņošanai.
    
 4.  Loterijas dalībnieku izmaksas
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiegādājas ERGO dubultOCTA ar 12 mēnešu termiņu.
  2. Visus ar loterijas laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks loterijas organizētājs.
  3. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti.
    
 5. Laimētāju noteikšana un izredzes laimēt
  1. Laimētāji tiks noteikti no ERGO dubultOCTA polisēm, kas atbilst attiecīgajam laika periodam (skat 5.4.punktu) pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību (https://miniwebtool.com/random-picker/).
  2. Loterijas izlozes vieta un laiks: Skanstes iela 50, Rīga, plkst.13:00. Loterijas dalībniekiem nav jāierodas uz izlozi, par rezultātu laimētājs tiks informēts personīgi.
  3. Paredzamais dalībnieku skaits 2450, izredzes laimēt 49:2450.
  4. Loterijas ietvaros katru nedēļu tiks izlozētas septiņas dāvanu kartes – no katrā dienā iegādātajām dubultOCTA polisē izlozējot vienu. Laimētāji tiks noteikti vienu reizi nedēļā, izlozējot laimestus šādos datumos:
   1. 22.12.2020., tiks izlozēti katras dienas laimētāji, kas iegādājušies polises: 2020. gada 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., decembrī.
   2. 29.12.2020., tiks izlozēti laimētāji, kas iegādājušies polises: 2020. gada 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., decembrī.
   3. 05.01.2021., tiks izlozēti katras dienas katras dienas laimētāji, kas iegādājušies polises: 2020. gada 28., 29., 30., 31., decembrī un 2021. gada 1., 2., 3., janvārī.
   4. 12.01.2021., tiks izlozēti laimētāji, kas iegādājušies polises: 2021. gada 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., janvārī.
   5. 19.01.2021., tiks izlozēti katras dienas laimētāji, kas iegādājušies polises: 2021. gada 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., janvārī.
   6. 26.01.2021., tiks izlozēti katras dienas laimētāji, kas iegādājušies polises: 2021. gada 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., janvārī.
   7. 02.02.2021., tiks izlozēti katras dienas laimētāji, kas iegādājušies polises: 2021. gada 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., janvārī.
     
 6. Laimētāju paziņošana
  1. Laimētāja polises numurs tiks publicēts ERGO mājaslapā www.ergo.lv 2 (divas) darba dienas pēc katras loterijas un ar laimētājiem ERGO sazināsies personīgi.
  2. Pilns laimētāju polišu numuru saraksts tiks publicēts ERGO mājaslapā www.ergo.lv 02.02.2020., plkst. 13:00. un būs pieejams līdz 02.03.2021.
    
 7. Laimesta saņemšana
  1. Laimests tiks nodots laimētājam personīgi, tam ierodoties ERGO Insurance SE Latvijas filiāle biroja telpās Rīgā, Skanstes ielā 50, darba dienās plkst. 09:00 līdz 17:30, vai kādā no ERGO birojiem, iepriekš ar laimētāju vienojoties par laimesta saņemšanas vietu.
  2. Laimests tiks nodots laimētājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, pirms tam uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  3. Laimestus iespējams izņemt līdz 2021. gada 2. martam, ja laimestam nepiesakās līdz šim datumam, tad tiek uzskatīts, ka laimētājs no laimesta ir atteicies un tas paliek ERGO Insurance SE Latvijas filiāle īpašumā.
  4. Laimētāji ir tiesīgi atteikties no laimesta.
  5. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā vai bezskaidrā naudā.
  6. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par laimesta neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi.
    
 8. Pretenziju iesniegšana
  1. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai tās norisi jāsūta rakstveidā Loterijas rīkotājam - ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, (vienotais reģistrācijas numurs40103599913), juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija, līdz 10.03.2021. ar norādi “ERGO dubultOCTA loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  2. Loterijas rīkotājs izskata loterijas dalībnieka pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja loterijas rīkotājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina loterijas rīkotāja sniegtā atbilde, tas ir tiesīgs vērsties tiesībsargājošās instancēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
    
 9. Personas, kuras nevar piedalīties loterijā
  1. Loterijā nevar piedalīties “ERGO Insurance SE Latvijas filiāle” darbinieki, kā arī uzņēmuma darbinieku ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un laimējis, viņam laimests netiek izsniegta.
  2. Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.