Loterijas noteikumi

Loterijas atļaujas Nr. 6566

ERGO loterijas “Liels miers mājās” noteikumi

 1. Vispārīgi noteikumi:
  1. Preču izplatītājs un loterijas organizētājs ir ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs ir 40103599913, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija. (Turpmāk tekstā ERGO)Loterijas norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija.
  2. Loterijas norises sākuma datums ir 25.11.2020., loterijas norises beigu datums ir 09.02.2021.
  3. Loterijas dalībnieki ir personas (apdrošinājuma ņēmēji), kuras iegādājušās ERGO Visu risku īpašuma apdrošināšanu laika periodā no 25.11.2020 līdz 31.01.2021, un saskaņā ar šiem noteikumiem ir piekritušas dalībai loterijā.
 2. Laimestu fonds:
  1. 10 (desmit) Click & Grow “Gudrais dārzs”, katrs 174,09 EUR (simtu septiņdesmit četri eiro, 09 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Loterijas ietvaros katru nedēļu tiek izlozēts viens “Gudrais dārzs”. Uz iknedēļas laimestu pretendē tikai tie Loterijas dalībnieki, kuri iegādājušies ERGO Visu risku īpašuma apdrošināšanu un piedalās Loterijā saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu attiecīgajā kādā šo noteikumu 5.4. punkta apakšpunktos minētajām loterijas nedēļām.
  2. 2 (divas) SIA Paul Mason Properties (IKEA) dāvanu kartes katru 500 EUR (pieci simti eiro, 00 centi) vērtībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Loterijas ietvaros katra kalendārā mēneša baigās (skat. 5. punktu) laimestam kvalificējas visi, kas iegādājušies īpašuma apdrošināšanas polisi saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu un nav laimējuši nevienu citu laimestu šīs Loterijas ietvaros.
  3. Kopējais balvu fonds 2740,90 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro, 90 centi).
    
 3. Piedalīšanās noteikumi
  1. Loterijā var piedalīties ikviena persona, kura ERGO biroju tīklā, zvanu centrā zvanot uz 1887 vai pie ERGO sadarbības partneriem iegādājusies ERGO Visu risku īpašuma apdrošināšanu. Apdrošināšanas polisei ir jābūt apmaksātai vai veiktam vismaz pirmajam apdrošināšanas prēmijas maksājumam.
  2. Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņš par savu vēlmi informē pārdevēju.
  3. Loterijas dalībnieki ir informēti, ka piedaloties loterijā laimesta iegūšanas gadījumā, loterijā laimējušās personas dati (vārds, uzvārds, iegādātās apdrošināšanas polises numurs) saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu tiks izmantoti loterijas laimētāju izziņošanai.
    
 4. Loterijas dalībnieku izmaksas
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiegādājas ERGO Visu risku īpašuma apdrošināšana.
  2. Visus ar loterijas laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks loterijas organizētājs.
  3. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti.
    
 5. Laimētāju noteikšana un izredzes laimēt
  1. Laimētāji tiks noteikti no ERGO Visu risku īpašuma apdrošināšanas polisēm, kas atbilst attiecīgajam laika periodam (skat 5.4.punktu) pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību (https://miniwebtool.com/random-picker/).
  2. Loterijas izlozes vieta un laiks: Skanstes iela 50, Rīga, plkst.12:00. Loterijas dalībniekiem nav jāierodas uz izlozi, par rezultātu laimētājs tiks informēts personīgi.
  3. Paredzamais dalībnieku skaits 900, izredzes laimēt 12:900.
  4. Uz balvu, kas noteikta 2.1. punktā, laimētāji tiks noteikti vienu reizi nedēļā, izlozējot laimestus šādos datumos:
   1. 08.12.2020., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 25.11 līdz 29.11.2020. un atbilst loterijas noteikumiem.
   2. 15.12.2020., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 30.11 līdz 06.12.2020. un atbilst loterijas noteikumiem.
   3. 22.12.2020., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 07.12 līdz 13.12.2020. un atbilst loterijas noteikumiem.
   4. 29.12.2020., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 14.12 līdz 20.12.2020. un atbilst loterijas noteikumiem.
   5. 05.01.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 21.12 līdz 27.12.2020. un atbilst loterijas noteikumiem.
   6. 12.01.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 28.12.2020. līdz 03.01.2021. un atbilst loterijas noteikumiem.
   7. 19.01.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 04.01 līdz 10.01.2021. un atbilst loterijas noteikumiem.
   8. 26.01.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 11.01 līdz 17.12.2021. un atbilst loterijas noteikumiem.
   9. 02.02.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 18.01 līdz 24.12.2021. un atbilst loterijas noteikumiem.
   10. 09.02.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 25.01 līdz 31.01.2021. un atbilst loterijas noteikumiem.
  5. Uz balvu, kas noteikta 2.2. punktā, laimētāji tiks notikti vienu reizi mēnesī, izlozējot balvu šādos datumos:
   1. 12.01.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 25.11 līdz 31.12.2020. un atbilst loterijas noteikumiem.
   2. 09.02.2021., izlozē piedalīsies visas polises, kuras izdotas no 01.01 līdz 31.01.2021. un atbilst loterijas noteikumiem.
     
 6. Laimētāju paziņošana
  1. Laimētāja polises numurs tiks publicēts ERGO mājaslapā www.ergo.lv 2 (divas) darba dienas pēc katras loterijas un ar laimētājiem ERGO sazināsies personīgi.
  2. Pilns laimētāju polišu numuru saraksts tiks publicēts ERGO mājaslapā www.ergo.lv 09.02.2020., plkst. 13:00. un būs pieejams līdz 10.03.2021.
    
 7. Laimesta saņemšana
  1. Laimests tiks nodots laimētājam personīgi, tam ierodoties ERGO Insurance SE Latvijas filiāle biroja telpās Rīgā, Skanstes ielā 50, darba dienās plkst. 09:00 līdz 17:30, vai kādā no ERGO birojiem, iepriekš vienojoties par laimesta saņemšanas vietu.
  2. Laimests tiks nodots laimētājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, pirms tam uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  3. Laimestus iespējams izņemt līdz 2021. gada 9. martam, ja laimestam nepiesakās līdz šim datumam, tad tiek uzskatīts, ka laimētājs no laimesta ir atteicies un tas paliek ERGO Insurance SE Latvijas filiāle īpašumā.
  4. Laimētāji ir tiesīgi atteikties no laimesta.
  5. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā vai bezskaidrā naudā.
  6. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par laimesta neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi.
    
 8. Pretenziju iesniegšana
  1. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai tās norisi jāsūta rakstveidā Loterijas rīkotājam - ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, (vienotais reģistrācijas numurs40103599913), juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija, līdz 10.03.2021. ar norādi “Liels Miers mājās loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  2. Loterijas rīkotājs izskata loterijas dalībnieka pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja loterijas rīkotājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina loterijas rīkotāja sniegtā atbilde, tas ir tiesīgs vērsties tiesībsargājošās instancēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 9. Personas, kuras nevar piedalīties loterijā
  1. Loterijā nevar piedalīties “ERGO Insurance SE Latvijas filiāle” darbinieki, kā arī uzņēmuma darbinieku ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un laimējis, viņam laimests netiek izsniegta.
  2. Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.