Ilgtspēja

Ilgtspējas risku pārvaldīšanas stratēģijas

Mūsu pieņemtajos lēmumos par ieguldījumiem

Ilgtspējas riski ir notikumi vai apstākļi, kuri rodas vides, sociālās vai uzņēmuma pārvaldības jomā un kuru rašanās var potenciāli negatīvi vai negatīvi ietekmēt uzņēmuma aktīvu, finanšu un peļņas situāciju, kā arī tā reputāciju un līdz ar to ieguldījuma vērtību. Ilgtspējas riski dažādi ietekmē zināmās riska kategorijas.

Pieņemot lēmumus, kas saistīti ar ERGO Life Insurance SE ieguldījumiem, tiek ņemti vērā visi attiecīgie riski, tostarp ilgtspējas riski. Šī procesa laikā riskus samazina mērķtiecīga ieguldījumu atlase, risku diversifikācija un dažādu kombināciju veidošana visā portfelī.

Process ietver arī to ilgtspējas risku apsvēršanu, kuriem var būt būtiska negatīva ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu; tiek pārdomāta arī lielākā negatīvā ietekme, ko lēmums par ieguldījumiem var atstāt uz ilgtspējas faktoriem. Limitu sistēmas un kontroles mehānismi nodrošina, ka atsevišķu emitentu, aktīvu vai tirgu vērtējumu nosaka to kumulatīvā ietekme. MSCI ESG ilgtspējas reitingi, kā arī citi faktori tiek izmantoti ilgtspējas risku novērtēšanai. Turklāt riska ietekme tiek pastāvīgi pārbaudīta, iekļaujot šo procesu risku pārvaldības sistēmā, lai konkrētu apdraudējumu gadījumā veiktu pretpasākumus.

Izvēloties un pārbaudot ieguldījumu fondus, kas tiek iekļauti tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas polisēs

Papildus ilgtspējas kritērijiem lēmumu pieņemšanas procesos par ieguldījumu fondu izvēli tirgum piesaistītām dzīvības apdrošināšanas polisēm tiek ņemti vērā ieguldījumu fondu reitingi, riska kategorijas, vēsturiskais sniegums, kā arī citi kvalitatīvi un kvantitatīvi kritēriji. Šajos procesos, atlasot un pārskatot līdzekļus, izmanto ESG reitingus.

Paziņojums par pieņemto lēmumu, kas saistīti ar ieguldījumiem, negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

Īss izklāsts

ERGO Life Insurance SE (ieskaitot filiāles Latvijā un Igaunijā) ir ERGO grupas uzņēmums, kas pieder Munich Re. Grupa ir viena no pasaulē vadošajām pārapdrošināšanas, sākotnējās apdrošināšanas un ar apdrošināšanu saistīto risku risinājumu nodrošinātājām.

Pieņemot lēmumus par ERGO Life Insurance SE ieguldījumiem, tiek ņemta vērā šo lēmumu būtiskā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

Šis paziņojums par vissvarīgāko negatīvo ietekmi attiecas uz periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Lēmumi par ieguldījumiem var radīt, veicināt vai būt tieši saistīti ar negatīvu vai, iespējams, būtisku ietekmi uz ilgtspējas faktoriem (nelabvēlīga ietekme uz ilgtspēju). Būtiski ir tie lēmumi, kas rada nelabvēlīgu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Ilgtspējas faktori ietver, bet neaprobežojas ar vides, sociālajiem un darbinieku faktoriem, cilvēktiesību ievērošanu un rīcību korupcijas un kukuļošanas apkarošanā. Ilgtspējas faktorus sauc arī par ESG kritērijiem. Saīsinājums ESG apzīmē vides aizsardzību, sociālo atbildību un pārvaldību.

Iepriekš noteiktā riska profila robežās lēmumu pieņemšanas procesi par ERGO Life Insurance SE ieguldījumiem tiek pārvaldīti, izmantojot Munich Re centrālo specializēto nodaļu, kas arī ir atbildīga par šo procedūru. Lielāko daļu Munich Re kapitālieguldījumu, ieskaitot visas uzņēmējdarbības jomas, pārvalda kopīgs aktīvu pārvaldnieks MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH (MEAG). ESG kritēriji tiek piemēroti, arī izvēloties aktīvus visā grupā.

Galvenais mērķis ir mūsu spēja vienmēr izpildīt savas saistības pret klientiem un ņemt vērā likumā noteiktās prasības attiecībā uz vadības pamatprincipu – ievērot piesardzību visos jautājumos. Tādējādi uz visiem lēmumiem attiecas stingras drošības prasības.

Mūsu mērķa sasniegšanas līmeni mēra kvantitatīvā izteiksmē, cita starpā izmantojot iekšējo ilgtspējas ziņojumu (ilgtspējas koeficients). ESG kritēriju sistemātiska integrēšana ir grupas ieguldījumu stratēģijas pamatelements. Katras aktīvu klases (akcijas, obligācijas un īpašums) atlases procesā tiek iekļauti individuāli noteikti ESG kritēriji. Grupa sniedz ieguldījumu klimata aizsardzībā un atbalsta virzību uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem, mērķtiecīgi ieguldot nākotnes tehnoloģijās un ilgtspējīgā infrastruktūrā (piemēram, saules elektrostacijās vai vēja parkos).

Munich Re ir noteikusi iekšējos ieguldījumu principus un vadlīnijas, kas attiecas arī uz visiem ERGO uzņēmumiem, ieskaitot ERGO filiāles un meitasuzņēmumus visā pasaulē. Šie ieguldījumu principi veido ERGO Life Insurance SE ilgtspējīgas ieguldījumu stratēģijas pamatnostādnes un papildina sabiedrības aktīvu un saistību vispārējo pārvaldību ar noteikumiem, ko piemēro pat atsevišķiem individuāliem ieguldījumu lēmumiem.

Investīciju principi arī nosaka, no kurām jomām apzināti jāizvairās, pieņemot lēmumu par ieguldījumu. Piemēram, grupa ir nolēmusi vairs neinvestēt uzņēmumos, kas ražo, pārdod vai pārvadā aizliegtus ieročus. Izslēdz arī ieguldījumus izejvielās, kas tiek izmantotas kā pārtika. Līdzīgi mēs neieguldām uzņēmumos, kas vairāk par 30% ienākumu gūst no ogļu ieguves vai to izmantošanas elektroenerģijas ražošanai, un uzņēmumos, kas vairāk par 10% ienākumu gūst no naftas vai darvas smilts ieguves. Īpašas pozīcijas dokumenti un pārbaužu saraksti attiecas arī uz citām jūtīgām jomām, piemēram, hidraulisko urbšanu vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi.

Plašāka informācija par būtisko ilgtspējas faktoru nelabvēlīgās ietekmes vērtējumu

Darbības apraksts, kas veikts, lai identificētu svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem un noteiktu to prioritāti

Par visu grupas uzņēmumu un līdz ar to arī par ERGO Life Insurance SE ieguldījumiem atbild specializēta Munich Re nodaļa, kas pārvalda arī lielāko daļu grupas ieguldījumu.

Visi lēmumi par ieguldījumiem tiek pieņemti saskaņā ar iekšējiem ieguldījumu principiem un vadlīnijām, kas attiecas uz visu ERGO Life Insurance SE portfeli. Šajā ziņā tas, vai ieguldījumu pārvalda pats uzņēmums, grupas aktīvu pārvaldnieks MEAG vai trešā persona, ir nebūtiski un mazsvarīgi. Tomēr ieguldījumu principi neattiecas uz ieguldījumu produktiem, kuru pārvaldību un lēmumus par ieguldījumiem nevar ietekmēt nedz Munich Re, ERGO, MEAG, nedz cits aktīvu pārvaldnieks, kura uzdevums ir pārvaldīt ERGO Life Insurance SE aktīvus.

Neskatoties uz to, informācija par būtisku nelabvēlīgu ietekmi ir iekļauta lēmumā par ieguldījumiem. Turklāt riskus samazina mērķtiecīga ieguldījumu atlase un risku diversifikācija un kombinācijas visā portfelī. Šī mērķtiecīgā atlase ietver arī to ilgtspējas risku apsvēršanu, kuriem var būt būtiska negatīva ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu, kā arī tiek apsvērtas vissvarīgākās negatīvās ietekmes, ko ieguldījumu lēmums atstāj uz ilgtspējas faktoriem. Limitu sistēmas un kontroles mehānismi nodrošina, ka atsevišķu emitentu, aktīvu vai tirgu vērtējumu nosaka to kumulatīvā ietekme. MSCI ESG ilgtspējas reitingi, kā arī citi faktori tiek izmantoti ilgtspējas risku novērtēšanai.

Visaptveroša agrīnās brīdināšanas sistēma nodrošina, ka saistības pret klientiem var izpildīt jebkurā laikā, arī ilgtermiņā. Tajā ir iekļauti arī lēmumi par ieguldījumiem, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt ESG kritēriju izpildi.

Turklāt riska ietekme tiek pastāvīgi pārbaudīta, iekļaujot šo procesu risku pārvaldības sistēmā, lai konkrētu apdraudējumu gadījumā varētu veikt pretpasākumus.

Ieguldījumu principi nosaka, kā ESG kritēriji tiek iekļauti lēmumu pieņemšanas procesā par ieguldījumiem. Ieguldījumu principu ievērošanas mērķis ir papildināt ERGO Life Insurance SE aktīvu un saistību pārvaldību ar noteikumiem, kas piemērojami konkrētiem individuāliem ieguldījumiem. Tie ietver šādus noteikumus:

  • Mūsu mērķis ir ieguldīt vismaz 80 procentus tādās akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā un alternatīvos ieguldījumos, kas ir dalībnieki kādā no noteiktajiem ilgtspējas indeksiem vai atbilst citiem atzītiem ilgtspējības kritērijiem.
  • Grupa neinvestē uzņēmumos, kas ražo vai tirgo aizliegtus ieročus vai pārvadā šāda veida preces, ja ražošana, tirdzniecība vai pārvadāšana ir nozīmīga attiecīgajam uzņēmumam.
  • Tirdzniecība un ieguldījumu turēšana pārtikas izejvielās (piemēram, graudaugos un eļļas sēklās, lauksaimniecības dzīvniekos un piena produktos) un to atvasinājumos ir aizliegta.
  • Nav atļauts ieguldīt tādu uzņēmumu akcijās vai obligācijās, kuri vairāk par 30% ienākumu saņem no ogļu ieguves vai elektroenerģijas ražošanas no oglēm.
  • Nav atļauts ieguldīt tādu uzņēmumu akcijās vai obligācijās, kuri saņem vairāk par 10% ienākumu no naftas smilšu ieguves.
  • Grupas korporatīvās atbildības komiteja (GCRC) novērtē un nosaka prioritāros jūtīgos jautājumus. Ir sagatavota pozīcija par šādiem jūtīgiem jautājumiem: eļļas smiltis, hidrauliskā urbšana un ieguves rūpniecība. Visos pozīcijas dokumentos ir iekļauti īpaši jautājumi par dažādiem ESG aspektiem. Ir sagatavots arī pozīcijas dokuments un vadlīnijas par naftas urbšanu Arktikā.
  • Paziņojums par pozīciju un vadlīnijas Par investīcijām lauksaimniecības zemē ir daļa no uzticamības pārbaudes, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem lauksaimniecības zemē. Tas attiecas gan uz naudas līdzekļiem, gan tiešajiem ieguldījumiem nomā vai lauksaimniecībā.
  • Nav atļauts ieguldīt valsts obligācijās un obligācijās, kuras emitējušas ar valsti saistītas iestādes valstīs ar reitingu, kas mazāks par “B” saskaņā  MSCI ESG reitingu.

Grupa apzinās, ka pieaug dažādu ieinteresēto personu (piemēram, klientu un investoru) prasības attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tajā pašā laikā pieaug arī cerības, ka ESG kritēriji tiks iekļauti ieguldījumu pamatnostādnēs. Tādējādi ieguldījumu principi katru gadu tiek pilnveidoti un papildināti.

Iesaistes politika

Grupa vēlas apspriest ESG riskus un iespējas ar uzņēmumiem, kuros tā vēlas ieguldīt vai jau ir ieguldījusi. Tāpēc grupa ir apvienojusies ar citiem uzņēmumiem, lai piedalītos Climate Action 100+, kas ir viena no lielākajām investoru vadītajām iesaistes iniciatīvām. ESG kritēriji tiek ņemti vērā arī tad, kad grupas aktīvu pārvaldnieks MEAG izmanto balsstiesības ar pilnvaroto personu starpniecību to uzņēmumu gada pilnsapulcēs, kuros grupa ir ieguldījusi līdzekļus. Grupa plāno pakāpeniski paplašināt šo dialogu. Pašreiz galvenā uzmanība tiek pievērsta CO2 emisijas samazināšanai.

Atbilstība starptautiskajiem standartiem

Munich Re bija viens no pirmajiem Atbildīgu ieguldījumu principu (PRI) (parakstīts 2006. gadā) parakstītājiem un apņemas ievērot PRI atbilstīgā un progresīvā veidā. Šādi rīkojoties, grupa parāda pasaulei, ka tā nopietni uztver savu atbildību par ieguldījumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot izpratni par ieguldījumu darbībām vai to ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem, kā arī atbalstīt parakstītājus, iekļaujot šos jautājumus lēmumos par ieguldījumiem.

2020. gada janvārī pievienojoties Net-Zero Asset Owner Alliance, grupa apņēmās līdz 2050. gadam samazināt CO2 emisijas savā ieguldījumu portfelī līdz nulles enerģijai. Ar šo investoru iniciatīvu tā cenšas palīdzēt ierobežot globālo temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C saskaņā ar Parīzes nolīgumu klimata pārmaiņu jomā.

Grupa arī paredzējusi apspriest ESG riskus un iespējas ar uzņēmumiem, kuros tā plāno ieguldīt vai kuros jau ir ieguldījusi. Lai īstenotu šo īpašo mērķi, Munich Re kopā ar citiem uzņēmumiem ir pievienojies Climate Action 100+.

Informācija par ilgtspēju konsultatīvajā procesā

Visa nepieciešamā informācija par mūsu produktu ilgtspēju, kā arī par produktu piegādātāju ir pieejama konsultatīvā procesa laikā. Attiecīgā informācija pirms līguma noslēgšanas ir atrodama dokumentā „ERGO Life Insurance SE informācija par ilgtspējas risku apsvēršanu” pirmslīguma informācijā.

Atalgojuma politika

Mēs esam ieviesuši savā uzņēmumā konkrētus noteikumus un procesus, lai panāktu, ka mūsu atalgojuma politika nerada ilgtspējas riskus vides, sociālās vai korporatīvās pārvaldības jomā. Tas līdz minimumam samazina būtiskas negatīvas ietekmes risku uz uzņēmuma vērtību un tā klientu ieguldījumiem.

Ilgtspējas risku politika

ERGO Life Insurance SE, ieskaitot filiāles, Ilgtspējas risku politika izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 27.novembra Regulai (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē.
Ilgtspējas risku politika apskata pamatprincipus, pēc kuriem ERGO vadās, novērtējot ilgtspējas riskus savos investīciju lēmumos un apdrošināšanas konsultāciju procesā.
Ilgtspējas risku politikas mērķis ir informēt klientus, kuri vēlas iegūt/iegādāties apdrošināšanas ieguldījumu produktu(s), par ERGO pamatprincipiem un būt pilnībā caurskatāmiem ilgtspējas risku integrēšanā investīciju lēmumos.