Aptauja klientiem

Dzīvības apdrošināšanas klientu anketas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dzīvības apdrošinātāja pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem.

Dzīvības apdrošināšanas klientu anketas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dzīvības apdrošinātāja pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem.

2016. gada 1. martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā*, paplašinot politiski nozīmīgas personas loku.

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ERGO kā finanšu iestāde atbilstoši Latvijas Likuma prasībām organizē savu klientu anketēšanu, ar mērķi novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tai skaitā mazinātu korupcijas un “naudas atmazgāšanas” riskus.

ERGO pienākums ir nodrošināt klientu datu un klientu sniegtās informācijas regulāru atjaunošanu, tai skaitā noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par Politiski nozīmīgām personām, Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu.

Aizpildīto un parakstīto anketu var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu uz mūsu galveno biroju Rīgā, Skanstes ielā 50, LV-1013;
  • ienesot personīgi kādā no ERGO birojiem;
  • atsūtot www.mansergo.lv, izmantojot autorizāciju;
  • nosūtot elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dziviba@ergo.lv

Biežāk uzdotie jautājumi!

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem, zvanot uz ERGO Klientu atbalsta tālruni 1887.

 

*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktas procedūras un prasības, kas vērstas pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Lai to īstenotu, ir jāprecizē informācija par klientiem un naudas līdzekļu izcelsmi.

Visa sniegtā informācija ir konfidenciāla.

Kādēļ notiek klientu anketēšana?

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā, pamatojoties uz likumu un tiesībsargājošo iestāžu prasībām, dzīvības apdrošinātāja pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. 
2016.gada 1. martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, paplašinot politiski nozīmīgas personas definīciju. Līdz ar to mūsu pienākums Latvijā ir noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām, Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu,   lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tai skaitā mazinātu korupcijas un “naudas atmazgāšanas” riskus.

Kādēļ ERGO uzdod klientiem personiskus jautājumus? 

Tas nepieciešams, lai atbilstoši likumam noskaidrotu, kuri dzīvības apdrošināšanas klienti ir uzskatāmi par politiski nozīmīgu personu, to radiniekiem vai cieši saistītām personām. Likums nosaka pamata ietvaru informācijai, kuru mums ir jānoskaidro par savu klientu. Savukārt saskaņā likuma prasībām klienta pienākums ir sniegt nepieciešamo informāciju likuma normu izpildei. 

Kas nosaka, ka ERGO ir pienākums ievākt šo informāciju? 

Šāds pienākums izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, kas 2016. gadā tika papildināts ar plašāku politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas radinieka un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personas definējumu un tā piemērošanu.

Caur kādiem kanāliem klientam ir iespēja sniegt nepieciešamo informāciju?

Jūsu ērtībai esam izveidojuši vairākus kanālus, caur kuriem varat iesniegt nepieciešamo informāciju un aptaujas anketu:

  • izmantojot Pasta pakalpojumus;
  • tieši nodot anketu ērtākajā ERGO Klientu apkalpošanas centrā;
  • www.mansergo.lv izmantojot autorizāciju,
  • Nosūtot aizpildītu Klienta anketu, kura parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz sekojošu ERGO e-pasta adresi dziviba@ergo.lv

Cik ilgā laikā ir jāiesniedz nepieciešamā informācija?

Attiecīgo informāciju lūdzam iesniegt 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas dienas. Gadījumā, ja noteiktajā laikā netiek saņemta pilnībā aizpildīta Klienta anketa, ERGO ir tiesības izbeigt darījuma attiecības ar klientu.

Kāds ir likuma normu mērķis? 

Normatīvo aktu mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu uzņēmējdarbības vidi, novērst iespējamos koruptīvos un naudas atmazgāšanas riskus, kā arī novērst iespējamo terorisma finansēšanu. 

Vai mana personiskā informācija kādam tiks nodota? 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ERGO saņemtos datus izmantos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzētajiem mērķiem.

Gadījumā, ja ERGO būs pamatotas aizdomas, ka tiek veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšana ERGO likumā noteiktajos gadījumos informāciju par klientu un tā darījumiem var nodot Kontroles dienestam ( Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam).

Vai mana personiskā informācija ERGO būs drošībā?

ERGO pienākums ir garantēt visu savu klientu personas, un darījumu noslēpumu saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu. 
Šī norma attiecas arī uz visām ziņām un dokumentiem, ko apdrošinātājs iegūst, izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības. Šādas ziņas apdrošinātājs var sniegt tikai pašam klientam un to likumīgajiem pārstāvjiem, bet atsevišķos gadījumos, atbilstoši likuma prasībām, arī atsevišķām valsts institūcijām un amatpersonām, kas norādītas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā,Apdrošināšanas  un pārapdrošināšanas likumā, likumā Par nodokļiem un nodevām  noteiktajos gadījumos.

Kas ir politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļi un ar to cieši saistītās personas?

Par politiski nozīmīgu personu ir atzīstama persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, proti, persona, kura ieņem augstākā līmeņa amatu valsts vai pašvaldības iestādēs Latvijā vai kādā citā valstī, vai kādā starptautiskā organizācijā, kā arī šādas personas radinieks vai cieši saistīta persona. 
Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — ir persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām  vai tā ir dalībnieks vienā un tajā pašā uzņēmumā ar kādu no Politiski nozīmīgām personām.

Kāpēc ir svarīgi izveidot politiski nozīmīgu personu sarakstu? 

Saskaņā ar likumdevēju definīciju, politiski nozīmīga persona tiek uzskatīta par paaugstināta riska personu, ņemot vērā tās ietekmi publiskajā sektorā, tādēļ to finanšu darījumi ir padziļināti jāuzrauga.

 

Vai tas būs kopējs visu banku un apdrošinātāju saraksts?

Šobrīd šāda kopējā saraksta nav, katra banka un apdrošinātājs darbojas individuāli atbilstoši Likuma un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas prasībām (FKTK) un citiem normatīvo noteikumu prasībām.

Kas notiks ar cilvēkiem, viņu kontiem un naudu, kas būs šajā sarakstā?

Nevienam, kurš darbojas likuma ietvaros, ikdienas sadarbībā nekas nemainīsies. Atsevišķos gadījumos var tikt uzdoti papildu jautājumi vai lūgti papildu dokumenti.

Ko nozīmē padziļināta klientu izpēte? 

Padziļināta klientu izpēte nozīmē – padziļināta klienta darbības pārzināšana – gan par pašu klientu, kas patiesībā gūst labumu no klienta darbības, gan par tā darījumiem un izcelsmi - kādi darījumi tiek veikti, kāda ir līdzekļu izcelsme, kas iesaistīta darījumos, kas ir klienta partneri, starp kuriem notiek darījumi u.c. Savukārt klientam tas var nozīmēt, ka apdrošinātājs uzdod papildus jautājumus vai lūdz iesniegt kādu tai par klientu nepieciešamo informāciju. 

Vai padziļināta izpēte un politiski nozīmīgas personas statuss būs visu mūžu?

Politiski nozīmīgas personas statuss ir piemērojams, kamēr klients ieņem konkrēto amatu. Statusu pārskatīt var 12 mēnešu pēc tam, kas klients nozīmīgo amatu atstājis, izvērtējot, vai, neskatoties uz amata atstāšanu joprojām, netiek radīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas  risks. 

Vai klients, kas būs atzīts par politiski nozīmīgu personu, varēs turpināt sadarbību ar ERGO un veikt uzkrājumus? 

Politiski nozīmīgas personas statuss neliedz personai saņemt apdrošinātāja sniegtos pakalpojumus.

Vai klients, kas būs atzīts par politiski nozīmīgu personu, varēs turpināt sadarbību ar ERGO?

Politiski nozīmīgas personas statuss neliedz personai saņemt apdrošinātāja sniegtos pakalpojumus.

Vai ERGO kādam ziņos par darījumiem? / Kam ERGO ziņos un par kādiem darījumiem?

ERGO pienākums ir patstāvīgi uzraudzīt savu klientu darījumus un ziņot atbildīgajām iestādēm par aizdomīgiem darījumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Ziņošanas kārtību nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums kā arī citi normatīvie tiesību akti.

Ja man ir vairāki dzīvības apdrošināšanas līgumi dažādās vietās, vai visi man uzdos jautājumus un anketēs?

Likuma normas attiecas uz visiem dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Taču kādu  instrumentu izmantos citi dzīvības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji, lai nodrošinātu informācijas apkopošanu par klientu, tas ir katra paša ziņā. Likuma norma attiecas uz visiem apdrošinātājiem, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, un bankām Latvijā, līdz ar to, iespējams, būs, jāsniedz informācija arī citiem.

Vai var gadīties tā, ka viens apdrošinātājs klientu atzīst par politiski nozīmīgu personu, bet otrs neatzīst?

 Var, ņemot vērā, ka likumā nav noteikts izsmeļošs amatu saraksts, kas uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām, tad apdrošinātājiem un bankām veicot savu izvērtējumu, rezultāti var būt atšķirīgi.

Vai cilvēku sodīs, ja būs sniegta nepatiesa informācija anketā? Kāds būs sods? 

Klienta pienākums ir norādīt patiesu informāciju par savu darbību. Atbildība būs tāda pati kā gadījumos, ja klients uzrāda nepatiesu informāciju par citiem jautājumiem sadarbībā ar apdrošinātāju. Piemēram, apdrošinātājam ir tiesības izvērtēt turpmāko sadarbību ar klientu.

Vai anketēšana notiks katru gadu no jauna? 

 Regularitāti un informācijas atjaunošanas veidu nosaka katra apdrošinātāja iekšējās politikas un procedūras.

Vai būs kāds ienākumu slieksnis, zem kura klienta darījumus nepētīs? 

Finanšu iestādes – apdrošinātāji un bankas veic visu klientu izvērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Vai šāda sistēma ir tikai Latvijā?

 Šāda sistēma darbojas finanšu sektorā gan Eiropā, gan citviet pasaulē.

Vai es zināšu, ka esmu politiski nozīmīgu personu sarakstā?

Lai ievērotu Fizisko personu datu aizsardzības prasības, šāda saraksta publiskošana šobrīd nav paredzēta. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām personai ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu ir savākta.

Kā ERGO zinās, ka klients sniedzis nepatiesu informāciju par radniecību vai ciešām attiecībām ar politisku nozīmīgu personu?

 Klientu anketēšana ir tikai viens no informācijas apkopošanas instrumentiem, apdrošinātājam ir iespēja un pienākums izmantot arī citus avotus, lai pildītu likuma prasības, kā, piemēram, publiskās datu bāzes.

Kā ERGO var zināt, ka sniegta nepatiesa informācija? Kā tas tiks pārbaudīts?

Ja klienta iepriekš sniegtie dati neatbildīs veiktajiem darījumiem, tad apdrošinātāja iekšējās kontroles sistēmas reaģēs uz šādām pazīmēm, un tiks analizēti darījumi, kas atšķiras no iepriekš deklarētā.

Kā jārīkojas, ja pa pastu sūtītas vēstules saņēmējs nav klients, kuram attiecīgā vēstule ir adresēta, jo šis klients vairs nedzīvo vai neatrodas norādītajā adresē?

 Vēstules saņēmējam jāraksta uz e-pasta adresi dziviba@ergo.lvlai informētu par to, ka klients šajā adresē vairs nedzīvo vai neatrodas.

Kas uzrauga kā un vai apdrošinātājs veic klientu anketēšanu un vai tas notiek atbilstoši likuma prasībām?

Apdrošinātāju uzraudzību veic FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija), taču katra anketa netiek pārbaudīta. Taču FKTK gan klātienes, gan neklātienes pārbaudēs vērtē apdrošinātāja iekšējās kontroles sistēmas. Tostarp pārbaužu ietvaros FKTK skatās kā apdrošinātājs pilda likumā noteikto pienākumu noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesā labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām.

Svarīgi zināt, ka būt par PN, radinieku vai saistītu personu, pats par sevi nav nekas slikts, vai slēpjams. Vienkārši šo personu uzraudzība notiks atbilstoši klientu riska pakāpei.

Vai visu finanšu iestāžu anketas ir vienādas?

 Finanšu institūcijas nav izveidojušas viena parauga anketu. Katra finanšu iestāde veido savu anketu, izvērtējot, kāda informācija ir nepieciešama, lai izpildītu normatīvo aktu prasību.

Apdrošinātāja vai bankas ziņā ir noteikt, kādu instrumentu tā izmantos informācijas apkopošanai par klientu. Nav noteikts, ka tai noteikti jābūt anketai. Drīkst izmantot arī citus informācijas iegūšanas veidus, svarīgākais ir izpildīt likuma prasību un pārzināt savu klientu.

Taču ņemot vērā, ka anketēšana ir viens no efektīvākajiem pasākumiem kā iegūt informāciju par to vai klients nav politiski nozīmīga persona vai ar to cieši saistīta persona, tad šādu anketēšanu veic Latvijā darbojošies dzīvības apdrošinātāji.

Vai klientu anketēšana palīdzēs novērst korupciju un naudas atmazgāšanu?

Anketēšana ir viens no soļiem, kādā veidā varam novērst to, ka publiskā vara tiek izmantota personiskā labuma gūšanai. Visas sabiedrības interesēs ir nepieļaut, ka mūsu pašu valsts vai citu valstu augstas amatpersonas, izmantojot finanšu sistēmu, legalizē korupcijas vai citā pretlikumīgā veidā iegūtus līdzekļus. 

Kāpēc anketē visus klientus, ne tikai politiski nozīmīgās personas?

 Pasaulē daudzi izmeklēšanas gadījumi ir pierādījuši, ka visbiežāk politiski nozīmīgas personas prettiesisko darbību - kukuļošanu, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju īsteno caur saistītām personām - radiniekiem, laulātajiem, draugiem un darījumu partneriem. Turklāt nepastāv vienots saraksts, kurā tiktu norādītas visas PNP.

Tādēļ nepieciešams noskaidrot, kuri klienti ir uzskatāmi par politiski nozīmīgu personu, to radiniekiem vai cieši saistītām personām. Likums nosaka pamata ietvaru informācijai, kuru dzīvības apdrošinātājam ir jānoskaidro par savu klientu.

Vai nerezidentu klientiem arī ir jāaizpilda anketas?

Mums ir jāpārzina visu savu klientu darbība, t.sk. nerezidentu un arī viņu saistība ar PNP turklāt ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.

PIEMĒRSPar ciešām attiecībām ar politiski nozīmīgām personām.

Kas īsti ir darījumi trešo personu interesēs? Es, piemēram, no sava konta apmaksāju savas mammas dažādus komunālos rēķinus? Vai tas skaitās darījums trešās personas interesēs?

Jā, mammas rēķinu apmaksa ir darbība trešās personas interesēs. Tāpēc to droši norādiet anketā, arī darījumu apjomus, regularitāti.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums 28. pants. Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība.

Lai izpildītu šā likuma prasības, likuma subjektam ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

Ja likuma subjekts neiegūst šā likuma 11. un 17. panta prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas tam ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, likuma subjekts izbeidz darījuma attiecības ar klientu un pieprasa klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Šādos gadījumos likuma subjekts lemj par darījuma attiecību izbeigšanu arī ar citiem klientiem, kuriem ir tie paši patiesie labuma guvēji, vai par šādu klientu saistību pirmstermiņa izpildes pieprasīšanu.

 

Būtiskākie normatīvie akti:

  1.  Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
  2.  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.